Službe arrow Služba medicine rada


print

Specifična zadvstvena zaštita zaposlenih

2 specijaliste medicine rada

načelnik – dr Marija Rodić, specijalista medicine rada

7 medicinskih tehničara

glavna sestra – Gordana Blanuša

psiholog

Zgrada Doma zdravlja , drugi sprat, ul Mirna br. 3

Radno vreme službe radnim danom od 7 – 14h

Radno vreme službe subotom od 8 - 13h (samo prva subota u mesecu)

*prethodni, periodnični, vanredni i ciljani pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom po zdravlje

 

*utvrđivanje posebnih zdravstvenih sposobnosti koje moraju da ispunjavaju zaposleni za obavljanje određenih poslova na radnom mestu sa povećanim rizikom po zdravlje prema aktu o proceni rizika

 

*davanje saveta poslodavcu pri izboru drugog odgovarajućeg posla prema zdravstvenoj sposobnosti zaposlenog

 

*osposobljavanje zaposlenih za pružanje prve pomoći putem organizovanja kurseva

 

*upoznavanje zaposlenih sa rizicima po zdravlje u vezi sa radom putem predavanja

 

*utvrđivanje i ispitivanje uzroka nastanka profesionalnih oboljenja i bolesti u vezi sa radom i njihova analiza

 

*preventivni sistemstski pregledi svih zaposlenih ili određenih grupacija (žene, muškarci, stariji od 40g...) po posebnim programima – po dogovoru

 

*drugi poslovi u skladu sa zakonom, a prema potrebama poslodavca


Holter krvnog pritisaka

- U Službi medicine rada počinje da se radi Holter krvnog pritisaka.

- Snimanje se odvija kontinuirano u toku 24 sata kod pacijenata koji imaju problem sa regulacijom krvnog pritisaka.

- Pošto je to vanstandarne usluga naplaćuje se u iznosu 3500,00 din, na blagajni Doma zdravlja.

- Pacijent mogu da zakažu sami na ličnu inicijativu ili preporuku izabranog lekara ili specijaliste.

- Uput nije neophodan.

- Za sve informacije javite se u Medicinu rada. Tel: 025/412-566


Izdavanje lekarskih uverenja o zdravstvenoj sposobnosti

2 specijaliste medicine rada

načelnik – dr Marija Rodić, specijalista medicine rada

7 medicinskih tehničara

glavna sestra – Gordana Blanuša

psiholog

Zgrada Doma zdravlja , drugi sprat, ul Mirna br. 3

Radno vreme službe radnim danom od 7 – 14h

Radno vreme službe subotom od 8 - 13h (samo prva subota u mesecu)

*za upravljanje motornim vozilima svih kategorija

 

*za zasnivanje radnog odnosa

 

*za upis u srednje škole i na fakultete

 

*za boravak u studenstskom domu

 

*za usvajanje deteta, starateljstvo i raniteljstvo

 

*za civilno služenje vojnog roka

 

*za rešavanje stambenog pitanja

 

*za boravišnu vizu

 

*za putovanje i rad u inostranstvu


Konsultivno specijalističke usluge

2 specijaliste medicine rada

načelnik – dr Marija Rodić, specijalista medicine rada

7 medicinskih tehničara

glavna sestra – Gordana Blanuša

psiholog

Zgrada Doma zdravlja , drugi sprat, ul Mirna br. 3

Radno vreme službe radnim danom od 7 – 14h

Radno vreme službe subotom od 8 - 13h (samo prva subota u mesecu)

*konsultivno mišljenje spec.med. rada kada je za lečenje neophodno poznavanje zahteva radnog mesta

 

*konsultivno mišljenje spec.med. rada o radnoj sposobnosti i obimu obrade u sklopu izvođenja na IK

 

*konsultivno mišljenje spec.med. rada u slučaju postojanja sumnje na profesionalnu bolest ili bolesti u vezi sa radom

 

*konsultivno mišljenje spec.med. rada u vezi noćnog rada, sa skraćenim radnim vremenom u toku lečenja


Preventivna zdrvstvena zaštita sportista

Specijalista sportske medicine

medicinski tehničar

fizioterapeut

Gradska hala „Mostonga" - dr Aleksandra Dević

radno vreme 07h – 14h

ponedeljak, sreda, četvrtak, petak, utorak 13h – 20h

*dece do 18 godina

 

*aktivnih sportista preko 18g

 

*rekreativni sportisti

 

*sportske sudije

 

*rekreativno bavljenje lovom

 

*usluge fizikalne medicine za sportitste