Cenovnik arrow Cenovnik stomatoloških usluga


print
Naziv stomatoloških uslugaCena (din)
STOMATOLOŠKI PREGLED350
STOM PREG KONTR 200
SISTEMATSKI STOMATOLOŠ200
CILJANI PREGLED300
SPECIJ PREGLED450
SPECIJ PREGLED1350
SPECIJ PREGLED2900
SPECIJ PREGLED3720
KONZILIJARNI PREGLED S1800
INDIVIDUALNI ZDRAVST E450
RAD U MALOJ GRUPI900
RAD U VELIKOJ GRUPI1500
ŽIVOTNA DEMONSTRACI E900
PREDAVANJE E1500
STIMULATOR2700
UKLANJANJE NASLAGA E500
ZALIVANJE FISURA (E500
LOKALNA APLIKACIJA KON500
PREVENTIVNI ISPUN E500
PRVA POMOĆ KOD DENTA1E500
TERAPIJA DUBOKOG KAR E500
ISPUN OD GJ CEMENTA700
AMALGAMSKI ISPUN N1E1000
AMALGAMSKI ISPUN N2E1100
AMALGAMSKI ISPUN N3E1200
NADOGRADNJA FRAKTURI E2000
VITALNA AMPUTACIJA E550
VITALNA AMP. / EKST. K1000
MORTALNA AMPUTACIJA E550
LEČENJE INFICIRANE P E2600
LEČENJE NEINFICIRANE E1800
ZBRINJAVANJE MULTIP. P3600
ZBRINJAVANJE POVREDA Z2500
KOMPOZITNI ISPUN NA E1200
KOMPOZITNI ISPUN NA1E1400
NADOGRADNJA OD ESTET E2000
KOMPOZITNI INLEJ E1600
ENDODONTSKA TERAPIJA2E700
ENDODONTSKA TERAPIJA1E1000
ENDODONTSKA TERAPIJA E1000
VAĐENJE STRANOG TELA E2000
TERAPIJA INTRA I EKS E1500
RETRETMAN KANALA KOR E1500
GLASJONOMERNI ISP E800
LIVENI METALNI ISPUN1350
ENDODONTSKA TERAPIJA3E1500
IZBELJIVANJE ZUBA PO V4000
IZBELJIVANJE AVITALNIH1500
UKLANJANJE KRUNICE E300
CEMENTIRANJE STARE KRU200
FUNKCIJSKA ANALIZA OKL800
PARCIJALNA AKRILATNA E9000
TOTALNA PROTEZA 1E10000
TERMPLASTIČNE PROTEZE10800
PARCIJALNA SKELETIRAN113500
TOTALNA PROTEZA SA MET14000
PARCIJALNA SKELETIRAN215000
IMEDIJATNA TOTALNA PRO9000
REPARATURA PROTEZE - E500
DODATAK ZUBA U PROTE E700
DODATAK KUKICE U PRO E700
PODLAGANJE PROTEZE E1500
PODLAGANJE PROTEZE1E2000
PODLAGANJE PROTEZE SA2700
OKLUZALNI STABILIZACIO5400
LIVENA NADOGRADNJA ZLA2000
LIVENA NADOGRADNJA OD1500
PRIVREMENA KRUNICA1000
LIVENA KRUNICA3000
FASETIRANA KRUNICA2500
METALOKERAMIČKA KRUNIC5500
KERAMIČKA KRUNICA7000
FASETE(KERAMIČKE)7000
REPARATURA FASETE700
OKLUZALNI RITEJNER1350
NOĆNI ŠTITNIK ZA BRUKS1800
ŠTITNIK ZA ZUBE2700
VAKUUMFOLIJA I IZRADA1800
SELEKTIVNO BRUŠENJE E200
NADOGRADNJA SA FABRIČK1000
TELESKOP KRUNICA (UNUT3600
TELESKOP KRUN UNUT 10P 3240
FREZOVANA INDIVIDUALNA900
INLEJ ONLEJ KERAMIČKI3150
IZRADA SUPRASTRUKTU E7200
IZRADA SUPRASTRUKTU1E10800
ATHEZIVNI MOST7200
KLINIČKA FUNKCIJSKA AN2700
UTVRĐIVANJE STANJA POT180
ANALIZA DEJSTVA BIOMEH200
IDENTIFIKACIJA UKLANJA650
UKLANJANJE MEKIH NASLA500
UKLANJANJE SUPRAGIN E1000
OBRADA PARODONTALNOG E500
DRENAŽA PARODONTALN E300
REMOTIVACIJA I OBUČAVA400
UKLANJANJE GRUBIH PORE200
SMANJENJE OSETLJIVOSTI200
ETIOLOŠKA DG. KONSEKUT1800
OTKRIVANJE ORALNIH Ž E700
FIKSACIJA ZUBA KOMPOZI500
GINGIVEKTOMIJA I GINGI500
MODIFIKOVANA WIDMANOVA1200
OSTEOPLASTIKA I OSTEOT150
PRIMENA TRANSPLANTATA4500
SPECIFIČNO VODJENA REG1500
BISEKCIJA ZUBA900
PRIMENA KOŠTANOG IMPLA450
PRODUŽENJE KLINIČKE KR1000
LATERALNO POMEREN REŽA1500
REŽANJ "DUPLA PAPILA"1500
PRIMENA SLOBODNOG MUKO2000
APIKALNO POMERENI REŽA1500
EDLAN-MEJCHAROVA OPERA4500
TESTOVI U DG. OBOLJE1E500
TESTIRANJE GALVANSKIH500
TESTOVI U DG. OBOLJE2E500
EKSFOLIJATIVNI CITOLOŠ600
ELEKTROFOREZA LEKOVA500
INTRALEZIJSKA I PERI E300
UKLANJANJE KRUSTA, E300
KIRETAŽA ORALNE SLUZ E300
KAUTERIZACIJA TKI E200
ELIMINACIJA IRITACI E300
IZRADA I ANALIZA STU1E1000
ANALIZA EKSTRAORALNE T800
AKTIVNI POKRETNI ORT E10000
FUNKCIONALNI ORTODON E15000
TERAPIJSKA READAPTA E600
REPARATURA ORTODONTS E1500
FIKSNI ORTODONTSKI AP130000
FIKSNI ORTODONTSKI AP250000
FIKSNI ORTODONTSKI AP318000
ZAMENA PRSTENOVA1500
ZAMENA BRAVICE1000
ZAMENA I ADAPTACIJA LU1000
APARAT ZA EKSTRAORALNA8000
DELEROVA MASKA10000
APARAT ZA RAZDVAJANJE6000
APARAT ZA BRZU DISTALI6000
PALATINALNI ILI LINGVA5000
FIKSNI ORTODONTSKI AP410800
UKLANJANJE FIKSNOG ORT5000
RETENCIONA FOLIJA JEDN3000
RETENCIONA FOLIJA DVOS3500
FOLIJA ZA ORTODONTSKO4500
FIKSNI RETENCIONI APAR2250
RETENCIONI APARAT POZ5000
LEČENJE ALVEOLITA E600
INTRAORALNA INCIZIJA E1000
RESEKCIJA JEDNOKORE E4500
RESEKCIJA GORNJIH DV E5000
RESEKCIJA TROKORENIH E7000
HEMISEKCIJA I DISEKC E2500
ZAUSTAVLJANJE KRVARE1E1000
ZAUSTAVLJENJE KRV. HIR2700
VAĐENJE ZUBA E850
KOMPLIKOVANO VAĐENJE E1500
HIRURŠKO VAĐENJE ZU1E3000
HIRURŠKA TERAPIJA ZU1E1000
HIRURŠKO VAĐENJE IMP1E5000
HIRURŠKO VAĐENJE IMP2E5500
PRIMARNA PLASTIKA PO A6000
PRIMARNA PLASTIKA SA V7000
HIRURŠKA TERAPIJA ZU2E5000
UKLANJANJE MUKOZNIH E2000
UKLANJANJE MANJIH E4500
UKLANJANJE VEĆIH VI E7000
PLASTIKA PLIKA I FRE E2800
UKLANJANJE HIPERTROFIČ2800
VESTIBULOPLASTIKA (PO10000
NIVELACIJA ALVEOLARNOG3500
LOKALNA NADOGRADNJA GR10000
TRANSPOZICIJA N. MENTA15000
TRANSPLANTACIJA ZUBA13500
REVIZIJA SINUSA - CA E15000
UKLANJANJE MUKOKELE SI10000
UGRADNJA IMPLANTATA18000
PRIMARNA OBRADA RANE I3000
REPLANTACIJA STALNIH E10800
REPOZICIJA DONJE VILIC2250
FIKSACIJA TRAUMAT. LUK10000
UKLANJANJE SPLINTA E3000
PRIMARNA OBRADA RANE E2000
PRIM OBRAD. SA SUTUROM4500
ZBRINJAVANJE PRELOMA1E10000
ZBRINJAVANJE PRELOMA2E18000
ZBRINJAVANJE PRELOMA3E18000
IZRADA I ANALIZA STUD7200
KAFALOMETRIJSKA ANALIZ3600
FOTOKEFALOMETRIJSKA E3600
BIOPSIJA E3000
EKSCIZIJA KOZ. TUMORA7000
EKSCIZIJA 110800
UKLANJANJE TUMORA5000
MALIGNI TUMORI USNE VE13500
MALIGNI TUMORI USNE WE18000
UKLANJANJE KONACA E400
OPTURATOR PLOČA16200
PROTEZA SA OPURATOROM27000
SKELETIRANA POTEZA27000
EKSTRAORALNA INCIZI E3600
HIRURŠKO LEČENJE OST1E5000
HIRURŠKO LEČENJE OST2E7000
HIRURŠKO LEČENJE EKSTR10000
NEKREKTOMIJA PO SEAN E1350
SIJALOGRAFIJA (UBRIZGA900
UBRIZGAVANJE LEKOVA 1E900
ODSTRANJENJE KALKULUS3000
KOREKCIJA OŽILJKA UZ D10800
KOREKCIJA OŽILJKA LOKA15300
LEKARSKO UVERENJE1000
RENDGENOGRAFIJA ZUBA E250